เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองงบดำเนินงาน (ครั้งที่ 3/2557) ในการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2558