รับรางวัล ในการที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา