ประกาศวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการวิจัย ตำรา หนังสือ และงานสร้างสรรค์

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการวิจัย ตำรา หนังสือ และงานสร้างสรรค์

และกำหนดการพิจารณาโครงร่างวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘