เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฎิบัติการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557