ประชุมนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้