พิธีมอบป้าย Clean Food Good Taste "อาหารสะอาดรสชาติอร่อย”