นางกรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ

ตำแหน่ง: 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มงาน