นางสาวณัฐพจี นรเศรษฐกุล

ตำแหน่ง: 
ทันตแพทย์ชำนาญการ