ร่วมประชุมกับวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทถึงเรื่องความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น