ประสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นศูนย์สาธิตการปลูกผักไร้ดิน และจำหน่ายผักไร้ดิน หรือผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ให้กับอาจารย์และบุคลากรของ