ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในการศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE และการพัฒนาองค์กร ด้วยภาคีเครือข่าย