ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสถาบันพระบรมราชชนก