เข้าร่วมประชุมมอบหมายหน้าที่ตามสูติบัตร เพื่อต้อนรับผ้าพระกฐินพระราชทาน