ร่วมรับฟังผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน จากสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี รศ.ประดิษฐ์ มีสุข เป็นประธานการประเมิน