ร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสาธารณสุขเพื่อปฎิรูประบบบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันตัง ประจำปีงบประมาณ 2558