เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงาน ตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน