เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา