เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ กรณีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป