เป็นตัวแทนวิทยาลัยรับมอบหนังสือ และชั้นวางหนังสือจากนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก ( นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง )เพื่อนำหนังสือที่ได้รับมอบให้ นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้