พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายสมศักดิ์ สรรเกียรติกุล หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและหารือถึงความร่วมมือกันในอนาคต