ร่วมขบวนแห่องค์กฐิน ถวายผ้ากฐินและองค์กฐินสามัคคี สถาบันพระบรมราชชนก