ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)