ให้เกียรติมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆและการประกวด Healthy Boys & Girls ในโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม