เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการสร้างความโปร่งใสในการบริหารสถานศึกษา