เข้าร่วมประชุมในการอภิปรายเรื่อง ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และวัสดุครุภััณฑ์ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและการบริหารความเสี่ยง