เข้าร่วมประชุมในการบรรยายเรื่อง ปัญหาและอุปสรรค การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน