ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557 โดย อ.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา และ อ.จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์