เข้าร่วมการเรียน และฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557