รับรางวัลจากท่าน สมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในโอกาสที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพวงมาลาขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม ระดับจังหวัดตรัง ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2557