เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2557