โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557