เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตบริการสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2558