ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557