ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์บัณฑิต