เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการบูรณาการการทำงานของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี