เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ"การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพประจำปี 2557"