เข้าร่วมการประชุมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข