นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre-test) ก่อนดำเนินโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มผสมผสานศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุบ้านพักคนชราบ้านศรีตรัง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง