เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559