เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2558