ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทำงาน ณ บริษัทตรังไม้ยางพารา