เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ด้านการพัฒนานวัตกรรมการวิจัย โดย ดร.จุรีรัตน์ กิจสมพร ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย