เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2557 ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง