ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา"นักวิชาการสาธารณสุขรุ่นใหม่มุ่งพัฒนางานวิจัย และเตรียมความพร้อมสู่ สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557