ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง