ร่วมรับฟังผลการประเมิน เพื่อรับรองหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะกรรมการประเมิน สถาบันพระบรมราชชนก