เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2557