การประชุมวิเคราะห์กลั่นกรองงบประมาณดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4/2557