เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและศึกษาดูงานของคณะทำงานตั้งต้นภาคใต้ ครั้งที่ 5/2557