ได้ทำการสุ่มตรวจพืชผักและผลไม้จากเกษตรกร และได้ทดสอบยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผักที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในวันเปิดโครงการตลาดเกษตรกร